Trader-Romania.com

Versiunea Desktop Inregistreaza-te! Login

Fondurile de investiţii

Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

fonduri investitii2

Piaţa de capital a României oferă deţinătorilor de disponibilităţi băneşti posibilitatea efectuării de plasamente în fonduri de investiţii şi alte organisme de plasament colectiv. în conformitate cu standardele şi practica Europeană, piaţa organismelor de plasament colectiv cuprinde:

 

a) organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (fonduri deschise de investiţii şi societăţi de investiţii armonizate cu directivele Uniunii Europene);
b) organismele de plasament colectiv altele decât cele de plasament în valori mobiliare (denumite abreviat AOPC) şi care includ atât fondurile închise de investiţii, cât şi societăţile de investiţii de tip închis (în care pot fi incluse şi SIF-urile).

Un fond deschis de investiţii este autorizat să realizeze emisiunea şi răscumpărarea continuă de unităţi de fond (titluri de participare), fiind administrat de o societate de administrare a investiţiilor (SAI) a cărei principală misiune este aceea de a asigura performanţa fondului şi de a reduce gradul de risc. Un fond deschis îşi orientează investiţiile cu precădere spre valori mobiliare, limitând plasamentele în instrumente financiare cu risc crescut sau cu lichiditate scăzută.

Prospectul de emisiune şi prospectul simplificat conţin informaţiile necesare investitorilor pentru ca aceştia să poată aprecia în deplină cunoştinţă de cauză investiţia care le este propusă şi în special riscurile pe care aceasta le implică. Prospectul include o descriere clară şi uşor de înţeles a profilului de risc al fondului, indiferent de instrumentele în care acesta investeşte.

Regulile unui fond deschis de investiţii se referă la:

a) modalităţile de emitere, vânzare, răscumpărare şi anulare a titlurilor de participare
b) calculul valorii activului unitar net
c) identitatea societăţii de administrare a investiţiilor, a depozitarului şi relaţia acestora cu investitorii
d) condiţiile de înlocuire a societăţii de administrare, a depozitarului şi regulile pentru asigurarea protecţiei investitorilor în astfel de situaţii
e) comisioanele de administrare percepute de SAI şi cheltuielile pe care aceasta este împuternicită să le efectueze pentru fond, precum şi metodele de calcul al acestora

Având în vedere natura plasamentelor unui fond deschis de investiţii, performanţele acestuia sunt comparabile cu cele ale pieţei monetare, în condiţiile unui risc mai ridicat pentru investitori.
Acesta este unul dintre motivele pentru care industria fondurilor de investiţii nu este încă suficient de dezvoltată.

Fondurile deschise de investiţii îşi orientează plasamentele îndeosebi spre depozite bancare, certificate de depozit, certificate de trezorerie şi obligaţiuni municipale, toate acestea având un grad de risc redus.
Performanţele fondurilor deschise de investiţii sunt determinate nu numai de randamentul plasamentului în diferite tipuri de instrumente financiare, ci şi de managementul investiţional al societăţii de administrare a fondului.

Fondurile închise de investiţii sunt organisme de plasament colectiv cu o politică de investiţii mai permisivă decât cea a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, dar pentru care reglementările în domeniu trebuie să stabilească reguli de tranzacţionare, obligaţii de transparenţă, reguli de conduită, cerinţe privind calificarea şi experienţa administratorilor.

O particularitate a fondurilor închise de investiţii dată de legislaţia actuală se referă la faptul că atât emisiunea, cât şi răscumpărarea titlurilor de participare pot fi realizate periodic, la intervale de timp specificate în documentele de constituire a fondului. Ca şi fondurile deschise, fondurile închise de investiţii sunt administrate de o societate de administrare a investiţiilor.

fonduri investitii1Din categoria fondurilor închise de investiţii fac parte şi fondurile cu capital de risc. Promotorii unui fond cu capital de risc iniţiază constituirea acestuia prin semnarea contractului de societate civilă şi prin vărsarea unui aport în numerar de cel puţin 500 de milioane de lei pentru constituirea capitalului iniţial al fondului şi încheie un contract cu o societate de adminis¬trare a investiţiilor.

Autorizarea unui fond cu capital de risc se realizează în două etape: autorizarea prealabilă obţinută pe baza avizului consultativ şi autorizarea definitivă după 12 luni, timp în care se realizează subscrierea certificatelor de investitor.
Autorizarea definitivă se acordă dacă numărul investitorilor la sfârşitul perioadei de 12 luni este de cel puţin 50, în condiţiile în care valoarea minimă a unui titlu de participare este de 100 de milioane de lei. în intervalul de 12 luni, societatea de administrare a investiţiilor are obli¬gaţia să asigure un grad corespunzător de lichiditate a fondului, astfel încât, în eventualitatea neîndeplinirii condiţiilor legale de constituire a acestuia şi a revocării autorizaţiei prealabile să poată fi efectuată rambursarea, în termen de 15 zile, a sumelor subscrise de către deţinătorii de certificate de investitor.

Acest tip de fonduri nu stârneşte, la ora actuală, un interes ridicat în rândul investitorilor obişnuiţi. O piedică este constituită de valoarea minimă a unui titlu de participare, 100 de milioane de lei (impusă de vechiul cadru legislativ).
Se constată că politica de investiţii a fondurilor cu capital de risc este orientată preponderent către instrumentele cu risc scăzut (certificate de trezorerie).

Menţionăm faptul că imaginea de ansamblu nu este concludentă, având în vedere că plasamentele în certificate de trezorerie se află în portofoliul unui singur fond cu capital de risc, celelalte conţinând în structura portofoliului atât valori mobiliare cotate (acţiuni şi obligaţiuni municipale), cât şi bilete la ordin.

Societăţile de investiţii financiare
Societăţile de investiţii financiare (SIF) sunt societăţi comerciale pe acţiuni, tranzacţionate la Bursa de Valori Bucureşti, constituite în baza Legii nr. 133/1996 prin transformarea celor cinci fonduri ale proprietăţii private şi asimilate fondurilor închise de investiţii. Entităţi specifice pieţei de capital a României, SIF-urile au o structură a acţionariatului extrem de diversă, evidenţiată la Registrul Independent „Regisco".
Administrarea SIF-urilor se poate realiza de către consiliile de administraţie sau poate fi externalizată către o societate de administrare a investiţiilor, cum este cazul SIF Muntenia. În administrarea SIF-urilor se urmăreşte diversificarea portofoliilor prin realizarea de plasamente cu o rentabilitate cât mai ridicată şi cu risc scăzut, astfel încât valoarea unitară a activului net să înregistreze un trend ascendent.

Copyright (c) 2012 Trader-Romania.com ® pionier al analizelor tehnice folosind platforma ProRealTime, in Romania. Multiplele noastre experiente pe bursele internationale si pe FOREX timp de 4 ani de zile ne-au condus la realizarea acestui site de Analiza si Consultanta Bursiera.

Avertisment: Analizele realizate de Trader-Romania.com nu au nici o valoare contractuala si nu constituie in nici un caz o oferta de vanzare sau o solicitare de cumparare a unei valori mobiliare sau a unui produs financiar. Site-ul Trader-Romania.com nu este responsabil in caz de eroare sau in cazul omiterii sau a unei investitii inoportune. Informatiile grafice, cifrele, opiniile si comentariile redactate de echipa Trader-Romania.com se adreseaza investitorilor care au cunostiintele si experienta necesara intelegerii si aprecierii informatiilor prezentate. Aceste informatii sunt publicate in scop informativ, Trader-Romania.com nu poate garanta exactitudinea si fiabilitatea lor.
Toate informatiile prezente pe site se pot folosi doar in scop personal. Duplicarea sau folosirea lor in alte scopuri nu se poate face decat cu acordul Echipei Trader-Romania.com.

Copyright © 2012 Trader-Romania.com Toate drepturile rezervate.

Top Desktop version