Trader-Romania.com

Versiunea Desktop Inregistreaza-te! Login

Intrebari multe pentru acest inceput de an. Dow Jones-ul se afla in continuare intr-o zona indecisa, periculoasa din punct de vedere al trading-ului.

Range-ul pe care l-a format se strange putin cate putin. 12283 - 12486 de puncte reprezinta pentru moment cele doua borne ale canalului format.

Publicat în Dow Jones - NEW YORK
Marți, 10 Ianuarie 2012 11:01

Au romanii bani pentru a investi la bursa?

Unul dintre cititorii articolului “De ce nu avem lichiditate pe piețele românești?” a ridicat o ridicat o intrebare foarte interesantă:

”Au românii bani pentru a investi la bursă?”

Răspunsul meu inițial și nefundamentat la momentul inițial este că românii nu duc lipsă de bani pentru a investi în piața de capital, ci plătesc tribut lipsei de cultură și educație investițională.

Totuși este necesar și ar fi de preferat să dăm și un răspuns fundamentat din punct de vedere economic.

Această analiză o voi porni de la numărul de salariați pe care ii avea România la 30 septemberie 2001 și de la salariul mediu net.

romanii in bursaAvând în vedere faptul că la acea dată se înregistrau aproximativ 4,2 milioane de salariați, ce au avut un câștig salariu mediu nominal net de 1457 lei¹  am putea porni Analiza de la ipoteza că fiecare din aceștia ar putea economisi o suma de 50 de lei pe luna, ce ar putea fi investită în acțiuni cu scop investițional.

Astfel un calcul simplu ne arată faptul că lunar ar putea fi plasate la Bursa de Valori București (BVB) lunar 210 milioane lei (aproximativ 50 de milioane de Euro).

E drept ca aș putea fi criticat ca această sumă este proiecția optimistă a viziunii mele despre ce ar putea genera educația în România anilor 2010 și din acest motiv propun să continuăm Analiza presupunând că suma lunară investită este jumătate din calculul iniția, mai exact 25 milioane de Euro.

De aici calculul continuă în mod logic cu Analiza valorii tranzactionate într-o zi la BVB. Aici observăm ca pe segmentul de acțiuni valoare medie zilnică a tranzacțiilor se situează undeva în jurul valorii de 9-10 milioane Euro² .

Tinând cont de cele de mai sus trebuie subliniat faptul ca o asemenea creștere a sumelor investite, vreau sa subliniez faptul ca aceste sume ar fi aduse în piață pe termen lung cu scop investițional și nu speculativ, ar genera o creștere a valorii medii zilnice tranzactționate de peste 30%. Acești bani ar putea fi cu ușurință folosiți de companii pentru dezvoltare, cercetare, inovare și proiecte ce ar genera o creștere a randamentelor companiilor și automat o creștere a interesului restului investitorilor autohtoni și străini.
Acest mod de economisere ar genera de asemenea și o stabilitate pentru evoluțiile viitoare ale pieței de capital ce ar deveni mai puțin sensibilă la mișcările bruște și de multe ori iraționale ale speculatorilor.

 

Publicat în Educatie
Duminică, 08 Ianuarie 2012 17:06

Instrumentele Pietei de Capital

Literatura românească de specialitate foloseşte noţiunea de instrumente financiare  pentru  valorile mobiliare, fie ele primare sau derivate (acţiuni, obligaţiuni, contracte futures, opţiuni.)

Cadrul legislativ al pieţei de capital din România, foloseşte noţiunea de instrumente financiare pentru desemnarea instrumentelor emise şi tranzacţionate pe piaţa de capital.  Astfel conform Legii 297/2004 privind piaţa de capital, instrumentele financiare cuprind:
a.    valorile mobiliare primare;
b.    titlurile de participare la organismele de plasament colectiv;
c.    instrumente ale pieţei monetare, inclusiv titluri de stat cu scadenţă mai mică de un an şi certificate de depozit;
d.    contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri;
e.    contracte forward pe rata dobânzii;
f.    swap-uri pe rata dobânzii, pe curs de schimb şi pe acţiuni;
g.    opţiuni pe orice instrument financiar la primele 4 categorii, inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri, această categorie incluzând şi opţiuni pe curs de schimb şi pe rata dobânzii;
h.    instrumente financiare derivate pe mărfuri;
i.    orice alt instrument admis la tranzacţionare pe o piaţă reglementată într-un stat membru sau pentru care s-a făcut o cerere de admitere la tranzacţionare pe o astfel de piaţă

Valorile mobiliare sunt definite ca instrumente negociabile emise în formă materializată, sau evidenţiate prin înscrieri în cont, care conferă deţinătorilor lor drepturi patrimoniale  şi nepatrimoniale asupra emitentului, conform legii şi în condiţiile specifice privind  emisiunea acestora.

Valorile Mobiliare

Pe piaţa de capital din România, în categoria valorilor mobiliare (conform legislaţiei în vigoare inclusiv regulamentele CNVM) se includ:
•    acţiuni emise de societăţi comerciale şi alte valori mobiliare echivalente ale acestora, negociate pe piaţa de capital;
•    obligaţiuni şi alte titluri de creanţă, inclusiv titlurile de stat cu scadenţă mai mare de 12 luni, negociabile pe piaţa de capital;
•    orice alte titluri negociate în mod obişnuit, care dau dreptul de a achiziţiona respectivele valori mobiliare prin subscriere sau schimb, dând loc la o decontare în bani, cu excepţia instrumentelor de plată.
Valorile mobiliare sunt aşadar înscrisuri care certifică calitatea de  coproprietari şi/sau de creditori.

 Valorile mobiliare primare

Valorile mobiliare primare sunt cele emise de utilizatorii de fonduri  pentru mobilizarea capitalului propriu (acţiunile - instrumente de proprietate) şi cele folosite pentru atragerea capitalului de împrumut (obligaţiunile emise de întreprinderi şi titlurile emise de stat - instrumente de datorie). Caracteristica definitorie a acestor titluri este că asigură mobilizarea capitalului pe termen lung de către utilizatorii de fonduri şi dau deţinătorilor lor, drepturi asupra veniturilor băneşti nete ale emitentului aşa încât investitorul este astfel asociat direct la profitul şi riscul afacerilor emitentului.
Ele se numesc primare pentru că fac  mai întâi obiectul pieţei primare de titluri prin emisiune primară, după care pot face obiectul pieţelor secundare în procesul tranzacţiilor bursiere sau extrabursiere. Spre deosebire de acestea, titlurile derivate nu au o piaţă primară, ci se nasc direct pe piaţa secundară pe baza celor dintâi.
În raport de modul de fructificare a plasamentelor, valorile mobiliare pot fi:
•    cu venit variabil (acţiunile), caz în care nivelul remunerării este dat de rezultatul financiar al exerciţiului şi de politica promovată de emitent cu privire la repartizarea profitului;
•    cu venit cert (obligaţiuni corporative, titluri de rentă, titluri de stat, etc.) pentru care se asigură o fructificare prin dobândă. Certitudinea decurge din faptul că emitentul se angajează irevocabil să plătească dobânzi, indiferent de rezultatul financiar al activităţii desfăşurate. În funcţie de condiţiile emisiunii, dobânda poate fi însă fixă sau variabilă.

 Acţiunile – valori mobiliare cu venit variabil

Acţiunile sunt titluri financiare emise de o companie sau o societate comercială pentru constituirea, mărirea sau restructurarea capitalului propriu. Noţiunea este definită prin evidenţierea a două elemente : dreptul de acţionar, care exprimă drepturile deţinătorului  asupra societăţii emitente şi este reprezentat printr-un document numit "certificat de acţionar" şi acţiunea  ca unitate a dreptului acţionarului şi care reprezintă o parte indivizibilă, de valoare egală, din capitalul social al firmei emitente.
Acţiunile încorporează drepturi sociale şi patrimoniale (dreptul la vot, dreptul la dividende, etc) şi desemnează raportul juridic dintre deţinătorul de acţiuni şi societatea emitentă.
Pentru emitent acţiunile sunt instrumente de finanţare prin formarea sau majorarea capitalului propriu.
Caracteristicile şi tipologia acţiunilor

Acţiunile

Analiza acţiunilor prin prisma caracteristicilor pe care le au, ne duce la concluzia că:
•    acţiunile sunt fracţiuni egale ale capitalului social care au o anumită valoare nominală şi sunt indivizibile. Caracterul indivizibil al acţiunilor asigură evitarea fracţionării excesive a capitalului social şi, implicit, creşterea numărului de acţionari. Dacă o acţiune a devenit proprietatea mai multor persoane acestea sunt obligate să-şi desemneze un reprezentant care va exercita drepturile şi obligaţiile aferente acţiunilor a societăţii emitente;
•    acţiunile sunt titluri negociabile, ele putând fi transmise altor persoane în virtutea legii cererii şi a ofertei şi cu respectarea prevederilor legislaţiei în materie şi a actelor constitutive;
•    acţiunile sunt lipsite de literalitate ceea ce înseamnă că întinderea drepturilor conferite este incomplet determinată prin titlu, motiv pentru care luate în considerare actele constitutive;
•    acţiunea conferă deţinătorului său, persoană fizică sau juridică, următoarele drepturi: - dreptul de a primi titlul de valoare care-i conferă deţinătorului statutul de proprietar în societatea emitentă; - dreptul de a solicita emitentului onorarea angajamentelor asumate la emiterea acţiunilor; - dreptul de a dispune după cum doreşte de acţiunile deţinute; - dreptul la vot - adică dreptul de a alege şi de a fi ales în consiliul de administraţie al societăţii; - dreptul la dividend dar şi obligaţia de a participa la pierderi; - dreptul de control asupra documentelor societăţii; - dreptul de informare asupra activităţii societăţii; - dreptul de preemţiune care dă acţionarilor existenţi prima opţiune de cumpărare a emisiunilor suplimentare de acţiuni proporţional cu numărul de acţiuni deţinut. Scopul pentru care s-a constituit acest drept vizează pe de o parte protejarea poziţiei de control, iar pe de altă parte protejarea acţionarilor împotriva diluării valorii deţinute din capitalul societăţii.

Acţiunile nominative pot fi emise în formă materială, pe suport de hârtie sau în formă dematerializată, prin înscrieri în cont şi presupun precizarea numelui deţinătorului. Înscrisurile trebuie să îndeplinească anumite standarde referitoare la imprimare, înscriere, securitate, astfel încât să se evite falsificarea lor. Acţiunile dematerializate presupun existenţa unui înscris electronic, adică înregistrări pe suport magnetic. Atestarea calităţii de acţionar se face printr-un extras de cont. Acţiunile dematerializate pot fi numai acţiuni nominative.

Acţiunile la purtător nu au precizat numele deţinătorului şi trebuie să fie emise în formă fizică. Ele se pot transmite fără nici o formalitate, cel care le deţine fiind recunoscut ca acţionar.
În prezent, pe pieţele de capital se emit într-un procent mai mare acţiuni nominative în formă dematerializată.

Acţiunile ordinare sau comune reprezintă fracţiuni egale ale capitalului social şi conferă drepturi egale deţinătorilor lor şi reprezintă dovada participării la capitalul  social. Atunci când persoana cumpără acţiuni ale unei societăţi, ea dobândeşte drepturi şi obligaţii ca asociat, referitoare la:
•    răspunderea limitată – dacă societatea va da faliment, răspunderea acţionarilor va fi limitată la valoarea investiţiei lor;
•    transferul acţiunilor – acţionarii au dreptul de a vinde, tranzacţiona sau transfera acţiunile deţinute, altor persoane;
•    declararea dividendelor – când societatea emitentă declară dividendul, acţionarul are dreptul la acest dividend; el presupune încasarea de către deţinator a unor dividende variabile în funcţie de realizările economice ale societăţii emitente, dar numai după achitarea tuturor dividendelor acordate deţinătorilor de acţiuni preferenţiale.
•    rapoartele anuale – acţionarul are dreptul să primească o situaţie anuală a societăţii, care trebuie să cuprindă bilanţul exerciţiului precedent, însoţit de contul de profit şi pierdere;
•    repartizarea activului şi lichidarea – dacă societatea trebuie să fie dizolvată sau dacă dă faliment, acţionarii au dreptul la repartizarea activului rămas, după acoperirea pasivului exigibil;
•    numărul de voturi dat de numărul de acţiuni deţinute. Dreptul de vot poate fi transmis unor terţi, în condiţiile prevăzute de statutul societăţii.

Acţiunile preferenţiale conferă posesorului lor calitatea de coproprietar şi asigură o rentabilitate minimă pe baza unui dividend fix care, de regulă se plăteşte înaintea dividendelor la acţiunile ordinare. Deţinătorii de acţiuni preferenţiale nu beneficiază de dreptul la vot (în afara cazului în care prin actul constitutiv sau acte adiţionale, s-a dispus altfel). Emiterea de acţiuni preferenţiale se face numai cu aprobarea acţionarilor care deţin acţiuni comune (în România acţiunile preferenţiale trebuie să aibă aceeaşi valoare nominală ca şi acţiunile ordinare şi să nu depăşească o pătrime din capitalul social; ele pot fi oricând transformate în acţiuni ordinare, prin hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor).

Aceste acţiuni sunt considerate valori mobiliare cu venit fix şi cunosc în practica internaţională diverse tipuri între care :
•    cu rată fixă şi prestabilită a dividendului;
•    cu rată modificabilă;
•    cu mai multe drepturi de vot conferite;
•    cu drepturi combinate;
•    cu clauză de răscumpărare revocabilă – pentru care emitentul îşi rezervă dreptul de a le răscumpăra de pe piaţă la un preţ prestabilit;
•    cu clauză de convertibilitate în acţiuni ordinare cu respectarea dreptului de preemţiune, la solicitarea deţinătorului;
•    cu clauză de participare la profit (participative) care acordă deţinătorului pe lângă dividendul cuvenit şi un procent din dividendul destinat acţiunilor comune sau neparticipative – când acţionarii primesc doar dividendul fix stabilit la momentul emiterii;
•    cu clauză de cumul a dividendelor pe mai mulţi ani (pentru aceste acţiuni dividendele neplătite din lipsa profitului se cumulează şi se plătesc în primul an în care societatea înregistrează profit înaintea dividendelor acţiunilor comune), sau  necumulative – ale căror dividende neplătite din cauza rezultatelor necorespunzătoare nu se pot cumula în favoarea acţionariatului.

În funcţie de rolul pe care îl au în mobilizarea fondurilor proprii, de treapta atinsă în îndeplinirea acestuia, în cadrul autofinanţării, acţiunile unui emitent pot fi :
•    acţiuni autorizate – reprezintă numărul de acţiuni aprobate de stat pe care o societate pe acţiuni îl poate emite, număr specificat în statut. Numărul de acţiuni autorizate este numai relativ limitat, întrucât atunci când societatea dovedeşte necesitatea economică a dezvoltării sale, ea poate obţine autorizaţia de a emite un număr suplimentar de acţiuni.
•    acţiuni neemise – reprezintă partea de acţiuni autorizate care nu au fost emise încă şi care constituie potenţialul de autofinanţare al societăţii la un moment dat.
•    acţiuni emise – constituie totalul acţiunilor autorizate care au fost emise şi comercializate sau care se află în procesul distribuţiei primare emitent-investitor, acestea sunt puse în vânzare.
•    acţiuni puse în vânzare – sunt acţiuni emise şi aflate în vânzare iniţială contravaloarea acestora urmând a fi încasată şi pentru care emitentul nu plăteşte încă dividende;
•    acţiuni aflate pe piaţă sau în circulaţie  - reprezintă acea parte din acţiunile emise şi vândute care se află în posesia acţionarilor şi pentru care societatea trebuie să respecte toate drepturile investitorilor deţinători: vot, plata de dividende, etc.
•    acţiuni tezaurizate – sunt acţiuni proprii pe care societatea emitentă le cumpără de pe piaţă ca oricare alt investitor, pentru a le revinde când preţul lor creşte, sau pentru a-şi proteja anumite interese pe piaţa capitalului (de exemplu fuziunea sau preluarea ostilă). Pentru acţiunile tezaurizate nu se plătesc dividende şi nu se votează (în România achiziţionarea de acţiuni în vederea tezaurizării se face în condiţiile respectării următoarelor: dobândirea să se facă în baza unei hotărâri a adunării generale extraordinare; valoarea acţiunilor proprii dobândite de societate, inclusiv a celor aflate în portofoliul său să nu depăşească 10% din capitalul social subscris; capitalul social subscris să fie integral vărsat şi acţiunile ce urmează să fie dobândite de către societate să fie integral eliberate; plata acţiunilor să se facă numai din beneficiile distribuibile şi din rezervele disponibile ale societăţii, cu excepţia rezervelor legale).

Pentru emitenţi, emisiunea de acţiuni ordinare este modalitatea cea mai simplă de atragere de capital din exterior deoarece nu presupune o plată la scadenţă (spre deosebire de orice împrumut). Prin emisiunea de acţiuni se poate atrage capital nelimitat atât cât permite oferta de capital, dar există dezavantajul diluţiei capitalului şi a faptului că societatea va plăti dividende acţionarilor săi pe toată durata existenţei acesteia.

Privite ca investiţie, acţiunile ordinare aduc deţinătorilor lor următoarele categorii de venituri: dividendul, câştigul din capitalizare (dacă societatea are un potenţial ridicat) sau câştigul din speculaţie (diferenţa dintre preţul de vânzare şi cel de cumpărare). Unele investiţii în acţiuni pot fi considerate mai sigure sau conservatoare, în timp ce altele sunt foarte riscante sau speculative. Investiţia în acţiuni, comparativ cu alte instrumente, este una din cele mai riscante investiţii. Investitorii pot fi atraşi şi de faptul că dreptul de proprietate poate fi uşor transferat, în condiţiile în care societatea este listată pe o piaţă secundară.

Avantajele finanţării prin acţiuni comune pentru un emitent sunt legate de faptul că ele nu îl obligă să plătească sume fixe către acţionari sau să le răscumpere. Deoarece acţiunile comune asigură un tampon împotriva pierderilor creditorilor, vânzarea de acţiuni creşte creditul acordat firmei. Acest lucru la rândul lui îmbunătăţeşte clasificarea (ratingul) obligaţiunilor, scade costul îndatorării şi asigură flexibilitatea operaţiunilor viitoare de finanţare pe termen lung.

Emitentul va dispune, astfel, de o bază pentru a se îndatora mai mult, dacă este necesar, sau să emită noi acţiuni dacă aceasta este sursa cea mai recomandată de a obţine fonduri.
Printre dezavantajele emisiunii de acţiuni comune pentru o societate putem aminti extinderea drepturilor de vot, dar şi creşterea costurilor de subscriere şi distribuţie de noi acţiuni comune.

Drepturi generate de emisiunea de acţiuni şi warante

Emisiunea de acţiuni pe piaţa de capital de către o societate deschisă, în funcţie de legislaţia în vigoare pe respectiva piaţă, generează drepturi de atribuire şi drepturi de subscriere numite şi drepturi de preferinţă.

În România, drepturile de preferinţă au fost recunoscute drept valori mobiliare negociabile odată cu intrarea în vigoare a O.U.G. 28/2002  şi apoi a legii 297/2004  devenind obiectul tranzacţiilor pe piaţa reglementată prin Regulamentul nr. 16 al BVB care a intrat în vigoare în octombrie 2004, marcând astfel momentul începerii tranzacţionării acestor drepturi pe o piaţă secundară.

Dreptul de preferinţă intervine în cazul majorării capitalului social prin emisiune de noi acţiuni. Acţiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere în primul rând celorlalţi acţionari, direct proporţional cu numărul acţiunilor deţinute şi cu obligaţia ca aceştia să-şi exercite dreptul de preferinţă în termenul hotărât de adunarea generală, dacă în contract sau statut nu se prevede altfel, la un preţ special diferit de preţul comun la care se oferă public acţiunile noi.

După expirarea acestui termen, acţiunile vor putea fi subscrise public. Din această prevedere legală rezultă dreptul de preemţiune, care este specific numai acţionarilor posesori de acţiuni ordinare (comune). Altfel, aceştia pot subscrie la noua emisiune, exercitându-şi dreptul de subscriere.


Numărul de acţiuni noi ce pot fi dobândite pe baza unui drept de preferinţă se determină cu ajutorul ratei de subscriere care reprezintă numărul de acţiuni noi care pot fi subscrise cu prioritate.
Unde:
Rs – rata de subscriere,
Nan – număr de acţiuni noi,
Nav – număr de acţiuni vechi.

Acţiunile unei societăţi care oferă drepturi de subscriere sunt mai atractive pentru investitori deoarece ei sunt astfel mai bine protejaţi în ceea ce priveşte poziţia în societate iar dacă deţinătorii acţiunilor ordinare nu doresc să cumpere acţiuni din noua emisiune, ei pot obţine, totuşi, un venit prin vânzarea drepturilor de subscriere dobândite către investitorii care doresc să achiziţioneze acţiuni din noua emisiune. Aşadar, aceste drepturi de subscriere au valoare în sine de vreme ce îndreptăţesc posesorii lor să cumpere acţiuni la un preţ mai mic decât preţul de piaţă.

În România primele emisiuni de drepturi de preferinţă lansate pe piaţa de capital au avut loc în 2005.

Dreptul de atribuire constă în participarea tuturor posesorilor de acţiuni ordinare la majorarea capitalului social prin încorporarea de rezerve. Acesta intervine direct în situaţia distribuirii dividendului sub formă de acţiuni, când practic, majorarea de capital social generează o distribuire gratuită de acţiuni. Ca şi în cazul dreptului de subscriere, acesta poate fi vândut pe piaţă dacă acţionarul urmăreşte să încaseze un flux de numerar imediat.
Atât dreptul de subscriere, cât şi dreptul de atribuire sunt negociabile, comportându-se pe piaţă ca orice valoare mobiliară.

Warantul este o valoare mobiliară care îndreptăţeşte deţinătorul să cumpere acţiuni la societatea care l-a emis la un preţ determinat, într-o perioadă de timp specificată. Dacă valoarea de piaţă a acţiunilor comune este mai mare decât preţul predeterminat prin warant, atunci investitorul poate obţine un profit imediat. Utilizând warantele pentru cumpărarea acţiunilor la un preţ predeterminat şi vânzând apoi acţiunile la un preţ de piaţă mai mare, investitorul va obţine un câştig egal cu diferenţa dintre cele două preţuri.

Warantele sunt valori mobiliare emise pe un termen mai lung decât dreptul de subscriere. De obicei apar pe piaţă ca parte a unui titlu (de exemplu, a unei acţiuni ordinare sau a unei obligaţiuni), care poate fi emis în una sau mai multe serii creându-se astfel practic o valoare mobiliară hibrid.
Warantele nu au numai valoare de conversiune, ci şi valoare ca vehicule tranzacţionabile, preţul lor creşte proporţional cu creşterea valorii mobiliare pe care o însoţeşte şi este apropiată preţului de conversie. Rezultă că sunt titluri de valoare sau titluri financiare.

Datorită perioadei de timp în care warantele se află în circulaţie, o societate poate avea în acelaşi timp, în circulaţie, mai multe tipuri de warante.
Valoarea de piaţă a unui warant este compusă din două elemente: valoarea intrinsecă şi prima.
Valoarea intrinsecă este diferenţa dintre preţul de piaţă al acţiunii şi preţul fix la care s-a emis warantul ce însoţeşte acţiunea respectivă.

Prima constituie diferenţa dintre valoarea de piaţă a warantului, dacă acesta este el însuşi tranzacţionat pe piaţa secundară şi valoarea intrinsecă.
Principalii factori pe care un investitor trebuie să-i ia în considerare atunci când stabileşte ce primă ar trebui să plătească pentru achiziţionarea unui warant la o societate sunt : valoarea acţiunii pe care o însoţeşte warantul, potenţialul ei de apreciere (creştere), timpul rămas până la expirarea warantului, toleranţa investitorului la risc.

În general, cu cât potenţialul acţiunii pe care o însoţeşte warantul este mai mare, cu atât prima aferentă warantului este mai mare. Din punctul de vedere al investitorului, merită să plăteşti o primă mare pentru a cumpăra o valoare mobiliară al cărei curs este de aşteptat să crească în viitor.

Durata de viaţă a unui warant este fixată la momentul emisiunii. Cele mai multe warante au perioada de viaţă cuprinsă între 5-10 ani, începând cu data la care au fost emise, deşi unele warante au durata de viaţă nelimitată. Cu cât este mai mult timp până la expirarea warantului, cu atât este mai mare valoarea primei pe care investitorul este doritor să o plătească pentru a cumpăra un warant.
Investitorii care au un grad de toleranţă la risc vor fi mai atraşi de warante şi, în consecinţă, vor fi dispuşi să plătească o primă mare pentru achiziţionarea warantelor.
În concluzie, drepturile (de subscriere, de atribuire) şi warantele pot fi considerate valori mobiliare emise de societăţile pe acţiuni, în virtutea cărora posesorul are dreptul să achiziţioneze titluri primare (acţiuni, obligaţiuni) în condiţii determinate referitoare la preţ sau îşi exercită dreptul de tranzacţionare pe piaţa secundară, beneficiind de un flux de numerar imediat, deci sunt titluri financiare.

Obligaţiunile – valori mobiliare cu venit cert
Obligaţiunile  sunt instrumente de credit pe termen lung emise de societăţi comerciale sau organe ale administraţiei publice centrale şi locale în scopul finanţării unor obiective de investiţii sau pentru finanţarea deficitelor bugetare, sunt  titluri reprezentative ale unei creanţe a deţinătorului lor asupra emitentului acestora dând dreptul la încasarea unei dobânzi şi la răscumpărarea efectuată la scadenţă. Pentru emitent (stat sau întreprindere), obligaţiunea este un instrument de finanţare a activităţii sale ca şi acţiunea însă spre deosebire de aceasta care reprezintă un drept patrimonial, ea incumbă un drept de creanţă.
Investitori pe piaţa obligaţiunilor sunt persoanele fizice şi juridice din ţară şi străinătate, care deţin capitaluri băneşti temporar libere. Plasamentul în obligaţiuni se bazează pe un proces de economisire preexistent.

Tipologia  obligaţiunilor
Tipurile de obligaţiuni existente în prezent pe pieţele de capital prezintă o diversificare a acestor instrumente pentru a fi cât mai bine adaptate preferinţelor investitorilor. Deşi iniţial considerate instrumente cu venit fix, în prezent majoritatea tipurilor de obligaţiuni existente pe piaţă reprezintă inovaţii financiare, derivate ale obligaţiunii clasice care oferă pe lângă rata de dobândă şi diverse alte drepturi ataşate acesteia şi care le fac mult mai atractive pentru investitori.

În cazul obligaţiunilor la purtător drepturile conferite revin posesorului. Acestea sunt întotdeauna titluri materializate, fiind confecţionate şi imprimate după norme stricte, având cupoane detaşabile, iar cele nominative au specificat numele posesorului, putând fi emise fără restricţie atât în formă materializată cât şi dematerializată (sub formă de înscris în cont).

Obligaţiunile cu dobândă sunt emise şi vândute pe piaţa primară la valoarea nominală, valoare care, de regulă, se rambursează la scadenţă şi generează venituri din dobânzi care se plătesc în conformitate cu condiţiile emisiunii în timp ce obligaţiunile cu cupon zero, denumite şi obligaţiuni cu discount (sau cu reducere), ce sunt emise la un preţ de emisiune mai mic decât valoarea nominală care este plătită la scadenţă. Câştigul investitorului este reprezentat de diferenţa dintre preţul de cumpărare plătit de deţinător şi preţul de răscumpărare la scadenţă. Acest tip de obligaţiune este agreat de acei emitenţi care vor să amâne plata către investitori până la scadenţă, şi din acest motiv ei trebuie să prezinte un rating ridicat de credit astfel încât investitorii să aibă certitudinea că respectivul emitent va exista până la scadenţă pentru a-şi achita datoriile.

În categoria obligaţiunilor pe termen scurt intră titlurile financiare de pe piaţa monetară, cele pe termen mediu reprezintă în general emisiunile de obligaţiuni corporative, deoarece riscul investiţiei pe termen lung într-o companie este foarte mare, oricât de solidă poate fi ea în prezent.
Titlurile emise de stat şi cele emise de municipalităţi sunt cele care sunt emise în general pe termen lung. Aceasta se datorează în principal faptului că într-o administraţie centrală poţi avea încredere ca investitor că nu va dispărea după o perioadă de timp mai mare, astfel că singurele probleme rămân condiţiile de dobândă şi corelaţia cu rata inflaţiei.

Obligaţiunile perpetue sunt destul de rare, termenul de perpetue nefiind tocmai real, deoarece multe din aceste emisiuni sunt retrase de pe piaţă, este adevărat după o perioadă lungă de timp (50- 60 ani), în primul rând datorită valorii diminuate în timp de inflaţie.
Obligaţiuni naţionale sunt emise pe piaţa naţională de capital atât de corporaţii cât şi de stat şi municipalităţi, reprezentând prima opţiune pentru emitent mai ales datorită costurilor mai reduse, atât de emisiune cât şi ca nivel al dobânzii.

Celelalte două categorii (străine şi Euroobligaţiuni) sunt emise pe pieţe străine de capital faţă de cea a emitentului. Diferenţa dintre ele este că cele străine sunt emise de în moneda proprie a emitentului în timp ce Euroobligaţiunile sunt emise într-o Eurovalută. Dezavantajul emisiunilor de obligaţiuni străine o reprezintă faptul că există riscul că acestea să nu fie subscrise datorită monedei în care sunt realizate, dezavantaj ce dispare în cazul Euroobligaţiunilor, pentru acestea alegându-se de obicei o valută liber convertibilă şi stabilă.

Obligaţiuni garantate de un bun material (colateral) –pot fi garantate cu un imobil aflat în proprietatea emitentului (obligaţiuni imobiliare) sau de capitalul tehnic al emitentului.
Obligaţiunile imobiliare  pot fi închise (implică angajamentul ferm al emitentului de a utiliza bunurile imobiliare colaterale exclusiv pentru acoperirea debitului pe care îl garantează) sau  deschise (când lasă emitentului libertatea de a garanta mai multe emisiuni prin acelaşi colateral). Din punct de vedere al investitorului obligaţiunile imobiliare închise oferă mai multă siguranţă deoarece în caz de neplată mai multe debite garantate de acelaşi imobil vor trebui stinse prin valorificarea acestuia apărând riscul obţinerii unei sume mai mici faţă de momentul evaluării iniţiale a respectivului imobil.

Apărute mai recent, obligaţiunile garantate financiar presupun încheierea unei poliţe de asigurare de către emitent cu o societate de asigurări cu privire la plata principalului şi a dobânzii în situaţia în care emitentul se află definitiv sau temporar în incapacitate de plată. Avantajul acestui tip de obligaţiuni priveşte faptul că investitorul se supune astfel unui risc de neplată mult diminuat. Pe de altă parte acest avantaj depinde şi de bonitatea companiei de asigurări care garantează împrumutul, iar cheltuielile cu primele de asigurare, care pot fi semnificative dacă emitentul prezintă o situaţie economică instabilă, se vor regăsi în preţul emisiunii.

Obligaţiunile negarantate sunt  emise pe baza onoarei şi încrederii de care se bucură emitentul pe piaţa respectivă. În situaţia unei astfel de emisiuni, incapacitatea de a face plata la scadenţele stabilite în prospectul de emisiune atrage după sine confiscarea şi valorificarea patrimoniului emitentului de către administratorul emisiunii pentru îndestularea deţinătorilor de astfel de obligaţiuni.

Datorită modificărilor condiţiilor de stabilitate macroeconomică care au afectat pieţele financiare în ultimele decenii (introducerea cursurilor flotante, variaţiile ratelor de dobândă şi a ratei inflaţiei, e.t.c) atragerea investitorilor pe piaţa obligaţiunilor a necesitat crearea unor produse care să protejeze mai bine interesele acestora.

Astfel putem vorbi de :
- obligaţiuni amortizate în serie care presupun eşalonarea rambursării principalului prin retragerea în serie de pe piaţă (de oblicei prin metoda tragerii la sorţi a seriilor);
- obligaţiuni de venit care au specific faptul că plătesc dobânzi numai dacă profitul net obţinut permite acest lucru.  Acest tip de obligaţiuni sunt asimilate cu instrumente aducătoare de dividende astfel că suma dobânzilor de plată nu sunt deductibile în vederea impozitării. Aceste instrumente emise de firme care se restructurează sau se află într-un impas financiar.
- obligaţiuni retractabile (retractable bonds) sunt tipuri de obligaţiuni care oferă posibilitatea de a revinde titlul emitentului la valoarea nominală înainte de maturitate. Opţiunea de retractare trebuie exercitată într-o perioadă numită perioadă electorală care poate dura de la 6 luni până la un an. Dacă deţinătorul obligaţiunii nu face o opţiune în această perioadă se consideră că s-a optat pentru o datorie pe termen lung. Datorită faptului că deţinătorul unei astfel de obligaţiuni are dreptul să exercite această opţiune rata dobânzii pentru un astfel de titlu va fi mai mică decât pentru o obligaţiune neretractabilă.
- obligaţiuni extensibile (extendible bonds)  are drept caracteristică faptul că deţinătorul unui astfel de titlu (emis pe termen scurt) are opţiunea de a îl schimba cu unul pe termen lung la o rată a dobânzii specificate în prospectul iniţial(de obicei egală sau mai mare decât cea pentru titlul pe termen scurt). Transformarea unei datorii pe termen scurt în una pe termen lung se poate face până la o dată specificată în prospectul de emisiune. Avantajul acestui tip de obligaţiune este că investitorul poate fructifica condiţiile avantajoase oferite de emitent comparativ cu cele de pe piaţă în momentul exercitării respectivei opţiuni.
- obligaţiunile convertibile (convertible bonds) dau dreptul deţinătorului să convertească obligaţiunile deţinute în acţiuni comune ale aceluiaşi emitent. Conversia se poate face până la o dată stabilită anterior şi la un preţ prestabilit. Avantajul acestor instrumente este că dau dreptul investitorului să fructifice oportunitatea achiziţionării unor acţiuni cu o valoare mare de piaţă şi/sau să beneficieze de dividende mari acordate de emitent în schimbul unei rate a cuponului mai reduse (de obicei aceste obligaţiuni oferă un cupon mai mic decât cele neconvertibile).
- obligaţiunile emise cu warant (bonuri de subscriere) oferă posibilitatea de a achiziţiona acţiuni emise de acelaşi emitent la un preţ prestabilit. Datorită acestei posibilităţi, obligaţiunile cu warrant au un cupon mai mic decât cele ale obligaţiunilor clasice. Avantajul lor este faptul că permit fructificarea situaţiei în care preţul de piaţă al acţiunilor emitentului respectiv este mai mare decât preţul de achiziţie stabilit în prospectul de emisiune al acestor obligaţiuni. Odată emis wrrant-ul devine un titlu negociabil care se poate tranzacţiona pe o piaţă secundară independent de activul de bază.
- obligaţiunile cu opţiune put (putable bonds) permit exercitarea unei opţiuni de vânzare a obligaţiunilor emitentului acestora. De obicei această opţiune se exercită când situaţia economică a emitentului devine incertă sau imaginea lui pe piaţă este afectată negativ şi investitorii vor să renunţă la plasamentul reprezentat de titlurile emise de firma respectivă.
- obligaţiunile indexate, numite şi cu putere de cumpărare sau cu rentabilitate reală presupun indexarea dobânzii, preţului de rambursare sau  a ambelor elemente. Scopul indexării este de a asigura investitorului posibilitatea recuperării reale a capitalului investit şi, implicit, realizarea unor venituri comparabile cu alte tipuri de plasament. Acest tip de obligaţiune a apărut la începutul anilor 90 şi este utilizată pe pieţe cu rate mari ale inflaţiei.
- obligaţiuni speciale cu cupon care poate fi reinvestit permit investitorului să opteze pentru încasarea cuponului în numerar sau pentru atribuirea unui număr de obligaţiuni identice cu cele iniţiale, permiţându-i astfel să fructifice mai bine plasamentul iniţial în funcţie de condiţiile concrete de pe piaţă.
Analizând tipologia obligaţiunilor existente în prezent pe piaţă se poate concluziona că ele reprezintă un plasament cu un risc scăzut comparativ cu alte instrumente financiare şi au devenit foarte atractive prin alternativele pe care le oferă investitorilor vis-a-vis de fructificarea condiţiilor concrete oferite de piaţa de capital la un moment dat.

Valori mobiliare emise de stat

Considerate valori mobiliare cu venit fix ce fac parte din categoria obligaţiunilor, valorile mobiliare emise de stat reprezintă o alternativă la piaţa creditului pentru instituţiile statului care au nevoie de fonduri fie pentru investiţii fie pentru acoperirea deficitului bugetar.

Valorile mobiliare emise de stat pot fi :
•    titluri de stat cu discount, nepurtătoare de dobândă, vândute la un preţ iniţial mai mic decât valoarea nominală. Diferenţa dintre valoarea nominală şi preţul iniţial, respectiv discountul, reprezintă câştigul cumpărătorului.
•    titluri de stat purtătoare de dobândă, care se vând la valoarea nominală (sau cu discount şi primă) şi pentru care emitentul plăteşte periodic dobânzi în conformitate cu condiţiile incluse în prospectul de emisiune al seriei respective.

În România, titlurile de stat  sunt asimilate (conform hotărârii C.N.V.M.) valorilor mobiliare şi pot fi intermediate pe o piaţă primară, precum şi pe o piaţă secundară. Titlurile de stat sunt înscrisuri, emise de Ministerul Finanţelor, care exprimă o creanţă financiară asupra emitentului, garantată în mod expres şi necondiţionat de statul român. Titlurile sunt emise în formă dematerializată şi evidenţiate prin înscrieri în cont. Caracteristicile titlului de stat sunt evidenţiate în prospectul de emisiune al seriei de titluri căreia îi aparţine. Prospectul de emisiune stabileşte termenii şi condiţiile specifice unei serii de titluri. Seria include titluri de stat emise în conformitate cu prevederile unui prospect, având termeni şi condiţii identice cu excepţia datelor de răscumpărare a valorii nominale, datelor de plată a dobânzii, datei de răscumpărare în avans.

Valorile Mobiliare emise de stat

Principalele tipuri de valori mobiliare care pot fi emise de stat la nivelul  organelor centrale sunt:
•    biletele de tezaur – sunt înscrisuri cu scadenţa de până la un an,  emise de către trezoreria statului cu rolul de a acoperi împrumuturi pe termen scurt efectuate de guvern. Biletele de tezaur se emit sub nivelul valorii nominale (cu rabat), nu sunt  purtătoare de dobânzi şi pot fi cumpărate numai de câtre instituţiile financiare  care participă la licitaţiile organizate de trezoreria statului şi care investesc pe  termen scurt disponibilităţile provenite din conturile curente ale depunătorilor şi  cele provenite din cumpărarea de certificate de depozit. La vânzarea biletelor de trezorerie se foloseşte procedeul licitaţiei olandeze prin care vânzătorul reduce treptat preţul de vânzare până la închiderea tranzacţiei.
•    bonurile de tezaur sunt titluri financiare emise pentru obţinerea de  împrumuturi direct prin trezorerie pe perioade de la 1 an la 10 ani.
•    obligaţiunile de stat sunt înscrisuri pe termen lung de până la 30 de ani emise tot de trezorerie şi sunt purtătoare de dobânzi. Accesul la cumpărarea obligaţiunilor de stat şi a bonurilor de tezaur este deschis tuturor categoriilor de investitori: instituţii financiare şi persoane fizice. Bonurile de tezaur se deosebesc de obligaţiunile de stat prin faptul că împrumutul obţinut prin intermediul primelor este destinat acoperirii cheltuielilor fără specificarea exactă a destinaţiei acestora iar cel contractat printr-o emisiune de obligaţiuni de stat are o destinaţie precisă.
•    certificate de depozit cu dobândă ale statului (cunoscute sub numele de certificate de trezorerie) sunt instrumente de credit specifice pieţei româneşti emise pentru prima dată în ianuarie 1998. Aceste instrumente se adresează numai persoanelor fizice rezidente în România şi sunt emise pentru o perioadă de cel puţin trei luni. Este de remarcat faptul că aceste instrumente au oferit deţinătorului o rată a dobânzii mai mare decât cea oferită de bancă, element ne mai întâlnit în practica internaţională unde rata dobânzii este mai mică deoarece aceste instrumente fac parte din categoria celor cu risc investiţional zero fiind garantate de stat.
Obligaţiuni municipale emise de autorităţile locale sunt obligaţiuni prin care acestea se împrumută de pe piaţa de capital pentru a realiza investiţii sau a susţine anumite cheltuieli în scopul dezvoltării economice şi urbane (destinaţia fiind clar stabilită în prospectul de emisiune). Creditele obţinute prin emisiune de obligaţiuni sunt o componentă a datoriei publice locale.
După modul de rambursare, se disting următoarele tipuri de obligaţiuni municipale:
•    obligaţiuni răscumpărabile din veniturile generale care se pun în circulaţie în situaţia de deficit al bugetului local iar costul împrumutului şi rambursarea vor afecta veniturile viitoare. Emisiunea unor astfel de obligaţiuni se face numai cu acordul comunităţii respective, aceasta asumându-şi răspunderea colectivă a plăţii, şi, implicit, acordul cu o eventuală creştere a impozitelor locale.
•    obligaţiuni municipale a căror sursă de plată sunt impozitele speciale - la emisiunea lor se specifică faptul că un anumit venit al bugetului local va fi afectat în mod distinct pentru rambursarea împrumutului.
•    obligaţiuni municipale rambursabile din veniturile preluate de la întreprinderi cu caracter public ce au sediul pe raza unităţii administrativ-teritoriale respective. Administraţia publică locală furnizează comunităţii servicii, cum ar fi: aprovizionarea cu apă, energie electrică, cAnalizare, salubritate, transport, etc. iar dezvoltarea acestor servicii se poate realiza prin intermediul unui împrumut obligatar, a cărui rambursare şi plată a dobânzii vor fi efectuate pe seama profiturilor viitoare obţinute prin folosirea eficientă  a sumelor împrumutate;
•    obligaţiuni municipale rambursabile din veniturile din chirii. Unităţile administrativ-teritoriale îşi pot dezvolta spaţiul locativ prin contractarea de împrumuturi obligatare a căror rambursare se face din chiriile încasate de la persoanele fizice sau chiar de la cele juridice care pot folosi spaţiile respective ca sedii.

Emisiunea de valori mobiliare este considerată a fi un mijloc de finanţare a cheltuielilor publice. În ţările cu economie de piaţă, plasamentul în valori mobiliare emise de stat este considerat fără risc, deoarece răscumpărarea lor de către emitent este sigură. Unele titluri emise de stat sunt investiţii pe termen lung şi se tranzacţionează pe piaţa capitalurilor, iar altele, emise pe termen sub un an, se regăsesc pe piaţa monetară.

Investiţia în astfel de titluri fiind considerată cu risc minim, achiziţiilor face parte din strategia investiţională atât a investitorului individual cât şi pentru investitorii instituţionali făcând frecvent parte din portofolii de titluri financiare.
Publicat în Educatie

Inițial, răspunsul meu vă va surprinde și, probabil, îl veți contesta. Cu toate acestea, vă rog, să citiți și motivația, înainte de a spune categoric că nu am dreptate.

Răspunsul stă în profilul oamenilor care vin la bursă. Marea lor majoritate sunt speculatori. Imi veți spune că fară ei nu există bursă. E adevărat, este nevoie de speculatori, dar în primul rând e nevoie de investitori și de persoane care să actioneaze pe piețele de instrumente financiare derivate pentru a-și proteja portofoliile. Asta înseamnă că avem nevoie de oameni care să înteleagă în primul rând noțiunea de hedging și, apoi, și pe cea de arbitraj. Aceasta e soluția pentru a avea mai mulți bani, mai multe tranzacții la bursă.
Publicat în Educatie
Luni, 09 Ianuarie 2012 16:01

Investeste acum in Bursa!

Investitia in piata de capital

 reprezinta pentru unii o sursa de venit profitabila, in timp ce pentru altii ramane un domeniu cu multe necunoscute.

 Echipa Trader-Romania.com va ofera servicii complete de investitii in actiuni, indici, FOREX, obligatiuni, derivate si fonduri de investitii.

Noi iti oferim sprijin in gasirea raspunsurilor la unele intrebari pe care poate le mai ai inainte de a incepe o investitie in bursa.

Publicat în Educatie

Copyright © 2012 Trader-Romania.com Toate drepturile rezervate.

Top Desktop version